Turističke zajednice su organizacije koje djeluju po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnivaju se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane.

Turistička zajednica Grada Križevaca (OIB 52189389184) sa sjedištem Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48260 Križevci, upisana je u Upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma Republike Hrvatske s danom 15. srpnja 2011. pod upisnim brojem 74, kao pravni slijednik Turističke zajednice grada Križevaca upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 172, list broj 204, klasa: 334-03/94-03/186 od 17. srpnja 1995. godine. Skupština Turističke zajednice Grada Križevaca donijela je 14. listopada 2020. godine odluku o usvajanju Statuta koji je objavljen u Službenom vjesniku Grada Križevaca broj 08/2020, te je na isti dobivena suglasnost od Ministarstva turizma (klasa 334-08/20-02/217, ur. broj 529-05-01-01/8-20-5 od 17. rujna 2020).

Radna tijela Turističke zajednice grada Križevaca su Skupština i Turističko vijeće. Predsjednik Turističke zajednice je gradonačelnik Grada Križevaca, Mario Rajn.

Članovi Skupštine Turističke zajednice:

 1. Siniša Katavić (KTC d.d.)
 2. Irena Tukša (KTC d.d.)
 3. Ana Habijanec (Radnik d.d.)
 4. Mateja Forjan (Čazmatrans promet d.o.o.) 
 5. Ivan Augustinčić (Poljocentar d.o.o.)
 6. Jasmina Rakić Horvat (OPG Rakić)
 7. Ivana Šamuga Guček (Ljekarne Šamuga)
 8. Marko Kosanović (MK Obrt za ugostiteljstvo)
 9. Maja Leskovar (Blagec d.o.o.)
 10. Stanko Krajnik (Societas Leonina d.o.o.)

Članovi Turističkog vijeća:

 1. Siniša Katavić (KTC d.d)
 2. Stjepan Picig (Antolić d.o.o.)
 3. Ljubo Koren (Auto Koren/Vinarija Korenko)
 4. Silvije Mesaroš (Pokret fokolara)
 5. Nadica Zemun (KORNER obrt za trgovinu, usluge i ugostiteljstvo)
 6. Marino Marković (Planinarac j.d.o.o)
 7. Branka Gold (Kapetanova kuća)
 8. Stjepan Peršin (AMK Križevci)

Rad tijela određen je Statutom te slijedećim općim aktima:

 • Poslovnik o radu Skupštine TZ grada Križevaca
 • Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZ grada Križevaca

Skip to content